Μετεγγραφές 2019

Κατ' εξαίρεση

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Το παρόν σύστημα αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι απευθύνουν ηλεκτρονική αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή, επικαλούμενοι ιδιαίτερα σοβαρούς και τεκμηριωμένα εξαιρετικούς λόγους, προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές περιγράφεται στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332 (ΦΕΚ 79Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. 181797/Ζ1/ (ΦΕΚ 4272/ Β’/22-11-2019).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF (οδηγίες για τη συνένωση στο tab "Βοήθεια") με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη σελίδα του ενοποιημένου αρχείου πρέπει να είναι η ηλεκτρονική αίτηση.

Για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής του αρχείου των δικαιολογητικών "MyDocs" οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε. (TAXISnet).

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (πχ βρίσκεστε σε Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".
Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας.