Μετεγγραφές 2020

Κατ' εξαίρεση

Η επιτροπή των κατ'εξαιρεση μετεγγραφών διεξάγει τακτικές συνεδριάσεις των οποίων τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους αρχικά με email και στη συνέχεια γίνονται διαθέσιμα και στο πληροφοριακό σύστημα.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Το παρόν σύστημα αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, οι οποίοι απευθύνουν ηλεκτρονική αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές περιγράφεται στο άρθρο 79 του νόμου 4692 (ΦΕΚ 111/Α’/2020), και στo Κεφάλαιο ΣΤ' της υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1 Υ.Α.(ΦΕΚ 4806/B'/30-10-2020)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ.

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια και μόνο φορά, ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF (οδηγίες για τη συνένωση στο tab "Βοήθεια") με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη σελίδα του ενοποιημένου αρχείου πρέπει να είναι η ηλεκτρονική αίτηση.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής του αρχείου των δικαιολογητικών "MyDocs" γίνεται αποκλειστικά και μόνο απο τους φοιτητές χρησιμοποιώντας τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε. (TAXISnet).

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (πχ βρίσκεστε σε Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".
Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας.